Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử
Số chương: 119
Bài Ca Mở Đầu (Và cũng là bài ca kết thúc) Sông dài cuồn cuộc ra khơi , Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu. . . Dở hay, thành bại nào đâu? Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ ! Non xanh còn đó trơ trơ , Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.

Danh sách chương Tam Quốc Diễn Nghĩa


Chương 1: Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công

1 Phàm thế cuộc trong thiên hạ (1), chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như nhà Châu mất vận, bảy nước phân tranh, sau đó nhà Tần lại gồm thâu về một mối.


Loading...

Chương 2: Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai Lập Mưu Hà Tiến Trừ Phản Loạn

2 Ðổng Trác có hiệu là Trọng Dĩnh, người xứ Lũ Tây, vùng Lâm Thao, làm quan Thái Thú quận Hà Ðông, vốn là một kẻ có tính kiêu ngạo. Bởi thế, Trương Phi vừa thấy mặt đã ghét, muốn giết đi.


Chương 3: Bàn Phế Lập, Ðổng Trác Mắng Ðinh Nguyên Tặng Xích Thố, Lý Túc Dụ Lữ Bố

3 Nhắc lới Tào Tháo thấy Hà Tiến muốn gọi binh mã các nơi về triều, thì nói rằng: - Xưa nay những bọn gian nịnh thì đời vua nào chẳng có, ấy là việc thường sự trong đời.


Chương 4: Phế Hán Ðế, Trần Lưu Lên Ngôi Lừa Ðổng Tặc, Mạnh Ðức Dâng Kiếm

4 Ðổng Trác muốn giết Viên Thiệu, Lý Nho can rằng: - Việc chưa định xong không nên giết càn. Viên Thiệu tay cầm thanh bảo kiếm, cáo từ các quan trở ra, treo trả cờ tiết ở cửa đông rồi bỏ về Ký Châu.


Chương 5: Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào Công Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố

5 Nhắc lại Trần Cung rút gươm, đang sắp hạ thủ Tào Tháo, bỗng lại nghĩ: - Mình vì việc nước theo hắn đến đây, nếu mình lại giết hắn thì mình cũng bất nghĩa chẳng khác gì hắn.


Chương 6: Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn. Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước

6 Trương Phi tế ngựa xấn vào cửa quan, nhưng tên và đá bắn xuống như mưa, không thể nào tiến vào được, phải quay ngựa trở về. Chư hầu tám xứ cùng mời Lưu, Quan, Trương đến mừng công rồi lại sai người về trại Viên Thiệu báo tin mừng.


Chương 7: Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh Thăng

7 Nhắc lại Tôn Kiên đang bị quân Lưu Biểu vây ngặt, may nhờ có ba tướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Ðương đánh phá vòng vây cứu thoát. Tôn Kiên thu góp tàn quân thấy hao hơn phân nữa, liền kéo về Giang Ðông.


Chương 8: Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế. Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình.

8 Khoái Lương nói với Lưu Biểu rằng: - Ngày nay Tôn Kiên đã chết, các con còn bé, nên thừa thế tiến quân nhanh lên, chỉ đánh một trận là lấy được Giang Ðông.


Chương 9: Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ.

9 Người đi va vào Ðổng Trác, tức là Lý Nho. Nho thấy Trác ngã, vội vàng đỡ Trác đứng dậy, dìu vào ngồi trong thư viện. Trác hỏi Lý Nho: - Ngươi đến đây làm gì? Lý Nho thưa: - Tôi chợt qua cửa phủ, thấy nói Thái Sư giận đi vào vườn sau tìm Lữ Bố, tôi vội vàng chạy vào, thì gặp Lữ Bố chạy ra, kêu lên rằng: Thái Sư giết ta.


Chương 10: Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa. Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân.

10 Lý Thôi, Quách Dĩ hai đứa muốn giết vua Hiến Ðế. Trương Tế, Phàn Trù can rằng: - Không nên! Nay ta vội giết vua như thế, tôi e rằng thiên hạ không phục.


Chương 11: Lưu Hoàng Thúc Cứu Khổng Dung Ở Bắc Hải Lã Ôn Hầu Phá Tào Tháo Tại Bộc Dương.

11 Người hiến kế cho Ðào Khiêm vốn là người ở Ðông Hải, tên là My Chúc, tự là Tử Trọng. Chúc nguyên là con nhà hào phú, một bữa ra thành Lạc Dương mua bán, đi xe về đến nửa đường gặp một người con gái xinh đẹp xin cho đi xe nhờ.


Chương 12: Cung Tổ Ba Lần Nhượng Từ Châu Mạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố.

12 Tào Tháo đang chạy luống cuống, may đâu phía Nam có một toán quân kéo đến. Nguyên là Hạ Hầu Ðôn dẫn quân lại cứu, chẹn ngang đường đánh nhau với Lữ Bố.


Chương 13: Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận Giao Tranh Dương Phụng, Ðổng Thừa Hai Lần Cứu Giá

13 Tào Tháo đánh phá được Lữ Bố ở Ðịnh Ðào. Bố thu nhặt tàn quân mã ở bờ bể, cùng các tướng định quay trở lại đánh nhau với Tào Tháo. Trần Cung can rằng: - Nay Tào Tháo binh thế lớn, mình chưa tranh dành được với hắn.


Chương 14: Tào Mạnh Ðức Rời Giá Đến Hứa Ðô Lữ Phụng Tiên Đang Đêm Cướp Từ Quận

14 Lý Nhạc đem quân đuổi theo xa giá, trá xưng là Lý Thôi, Quách Dĩ. Vua giật mình lo sợ, Dương Phụng nói: - Ðây là Lý Nhạc đấy. Phụng sai Từ Hoảng ra đánh, Lý Nhạc tự mình ra địch.


Chương 15: Thái Sử Từ Ham Đả Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch Hổ

15 Cuối hồi trước, đang nói chuyện Trương Phi rút kiếm ra sắp tự vẫn, Lưu Bị trông thấy vội vàng bước lên giật lấy kiếm, vứt xuống đất rồi nói rằng: - Xưa có câu rằng: "Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc".


Chương 16: Cửa Nha Môn, Phụng Tiên Bắn Kích Sông Vị Thủy, Mạnh Ðức Thua Quân

16 Dương Ðại-tướng xin dâng một kế để bắt Lưu Bị. Viên Thuật hỏi kế ra làm sao. Ðại-tướng nói: - Lưu Bị đóng quân ở Tiểu Bái. Tuy rằng dễ lấy nhưng còn Lữ Bố giữ ở Từ Châu.


Chương 17: Viên Công Lộ Hưng Binh Bảy Đạo Tào Mạnh Ðức Hội Tướng Ba Miền

17 Viên Thuật ở Hoài Nam đất rộng lương nhiều, lại có ngọc tỉ của Tôn Sách gửi làm tin, có ý muốn tiếm xưng đế hiệu, hội cả các bầy tôi bàn rằng: - Xưa Hán Cao Tổ chẳng qua là một người đình trưởng ở Tứ Thượng, thế mà lấy được thiên hạ.


Chương 18: Giả Văn Hòa Liệu Mưu Quyết Thắng Giặc Hạ Hầu Ðôn Rút Tên Nuốt Con Ngươi

18 Giả Hủ biết ý Tào Tháo, muốn biến kế Tháo thành kế của mình, bèn bảo Trương Tú rằng: - Tôi ở trên thành, thấy Tào Tháo đi chung quanh thành xem xét ba hôm nay, hắn thấy gốc Đông Nam màu gạch, đất mới cũ không được đều, hàng rào chông chà đã nát quá nửa, ý hắn muốn đánh vào mặt ấy, nhưng mà giả vờ chứa cỏ rác ở góc Tây Bắc để đánh lừa ta rút quân về giữ Tây Bắc, rồi hắn nhân đêm tối, trèo lên góc Đông Nam tiến quân vào thành.


Chương 19: Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo Dùng Kế, Lầu Bạch Môn, Lữ Bố Vong Thân

19 Lữ Bố cử Trương Liêu, Cao Thuận đi đánh Vân Trường, còn Lữ Bố địch với Trương Phi, Huyền Ðức thì trợ chiến cho hai em. Lữ Bố đánh thốc hai mũí dùi, Quan Trương phải né tránh Huyền Ðức chạy về Bái Thành, Lữ Bố rượt theo.


Chương 20: Tào Tháo Ra Săn Ruộng Hứa Ðiền Ðổng Thừa Vâng Chiếu Trong Nội Các

20 Nhắc lại, Tào Tháo rút kiếm toan chém Trương Liêu thì Huyền Ðức nắm tay kéo lại, còn Vân Trường quỳ trước mặt khuyên can. Huyền Ðức nói: - Người này có một tấm lòng son sắt, rất nên lưu dụng.


Loading...

Truyện cùng thể loại

Ác Hán

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 501

Trí Tuệ Đại Tống

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Xuyên Không

Số chương: 50
Kiều Thê Như Vân

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 1030Hòa Thân Tân Truyện

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 190