Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Trường Sinh Đảo

Thể loại: Tiên Hiệp
Số chương: 136
Chương mới nhất: Chương 134
Cập nhật cuối: năm ngoái
Thần thánh khác con người ở chỗ nào nhỉ !? À phải rồi. Họ bất tử. Họ còn có sức mạnh vô cùng vô tận nữa. Nhưng nếu một ngày, căn nguyên của sự bất tử cùng sức mạnh vĩ đại đó lại rơi vào tay con người thì sao !?.

Danh sách chương Trường Sinh Đảo


Chương

1 Chương 0PrologueSưu tầem: tunghoanh. comPhầOn 1: Lục đLyLạXZo đKeạXZi thế giới. Vũ trụ này có 5 đSạipi thế giới chính. ĐầAu tiên là nhân giới, quyền thống trịoQA về vũ lực và kinh tế đTIều tập trung vào tập đANoàn IMI.



Chương 1

2 Chương 1Tỉnhnh dậy sau cơn mơKing cuối cùng cũng tỉMLmnh lạSci sau một cơn đamkau ê ẩKfm, từng đlaoạPKn quá khứuZ như nhữMLmng giấwdc mơ lầSetn lượt hiện về trong óc hắyfQn.


Chương 2

3 Chương 2Cậu học sinh lập dịNVu……Vô thầRZRn lịdtWch (non-god calendar) năm 32Đã 22 năm trôi qua kểuT từ trận chiến một năm với chúng thầhOn liên minh.


Chương 3

4 Chương 3 NgườEhi của trườYEng sinh đhảcEKo Đôi mắEgt cụp hờfT của TườZkYng lúc này lạqi mở ra, lấNgwp lánh ánh sáng hơn bao giờzb hết, hắHUfn nhìn chằSJm chằEhm vào cô gái mang vẻ đMHMẹp thanh nhã nhẹ nhàng trước mắSt này, so với cô, Linh dù cũng đkeược coi là ngườcEKi đkJdẹp, nhưng cũng chẳng khác nào đfkfom đUccóm so với trờbi sao.


Chương 4

5 Chương 4 Trận chiến đTNdầRvRu tiên trên thực nghiệm đpJBảVNo Quay trở lạuZqi thờQki đTiểxJm hiện tạRvRi. Hai con ngườNTpi không may bịVxJ ném lên đCZfảvuqo đZJang phảBaTi đptối mặt với kẻ đNTpịDch đBầSJu tiên của mình.


Chương 5

6 Chương 5 Thầnpn tiễn và hậu nghệ cung Bỏ qua chuyện Linh đTlang hiếu kỳ hỏi đFhoủ thứim với cái quang cầoau lắqVm chuyện, King nặng nề lê bước đaFJi ra ngoài.


Chương 6

7 Chương 6 Sau màn “Cái của nợ đoấuPy, đhPúng là hàng khủng mà ! Nổ mạIknh vậy mà chỉGa dừng nó lạei đeEược 1 giây ! “ Thiếu niên kịsHZ sĩRGG nhìn theo bóng cây cung đIkang dầlNRn biến mấrcrt đoQkằWMLng xa lắrop bắbrp nói.


Chương 7

8 Chương 7 Thí sinh của Hàn quốc và chuyểafn nhà Có lẽ phảUSUi nói một chút về thực nghiệm đVFaảMvFo. Nơi này vốn là một bảGQn mô phỏng không hoàn chỉJXnh của trườUSUng sinh đvảDo, lúc King và Queen ở trạgang thái mạGQnh nhấqnKt, họ đgaã liên hợp cảzvi tạzvo lạKBzi pháp tắsBc nơi đzGyây, với mục đWních tạEIo ra một vùng đSXfấht có khảv năng tiến hóa không ngừng, bằFBCng cách hấQp thu nhữvhng sinh linh đnã chết đrVfi trên đWnảzGyo, vậy nên nơi đKBzây không hề có các đqnKộng vật cấqp thấgap, nhưng hoa quảajs thì lạCIJi luôn chín mọng, cây cối nơi đKFây cứMvFng gấnp trăm lầfZZn trên trái đQấJXt, còn mặt đKBzấdwt thì không cầZdnn phảqnKi nói, mặt sàn bằZdnng hợp kim cũng không so sánh đnược Nơi đnây luôn diễn ra nhữDng cuộc đZagào thảQi khắajsc nghiệt nhấCt, tù nhân phạzvm tội cũng bịD vứDt lên đKBzảZdno cho tự sinh tự diệt, ở cùng nhữzvng tên tù nhân khác, chúng muốn kết bè kết đIQảUSUng hay xây thành đCIJắXzMp lũy gì đKFó thì tùy, dù sao cũng không thểKBz sống quá mườKFi năm.


Chương 8

9 Chương 8 Queens Nếu hỏi mọi ngườVi ở thờrLi đnạBnBi này, đWxWịSFa phương nào là nổi tiếng nhấBnBt trên thế giới hiện nay, chắxbFc hẳn tấrzVt cảrzV sẽ cùng quy về một đzVáp án, nơi đlZGó không phảrLi là một trong 7 đBnBạQni kỳ quan của tân thế giới, không phảGRi là một quốc gia nào riêng biệt, mà là một hòn đkảvpo.


Chương 9

10 Chương 9 Hồn ma Đêm đIzNầZrZu tiên của hai con ngườTTQi tham gia cuộc trọn lọc bấVHt đEtắJqfc dĩZrZ trên thực nghiệm đnảlZbo không hề đMtược yên bình như mong đhxoợi, dù King đaã mở một trận pháp trên dảqti đZrZấVHt bao quanh căn nhà, ngăn cách tiếng thác nước đnang không ngừng ầnm ầzPm đVHổ xuống kia, tạao thành một dảai tĩVHnh lặng bao quanh ngôi nhà này.


Chương 10

11 Chương 10 Ai cũng có lý tưởng nhưng còn phảCdi xem vận khí Racha quảiVT thật là vô cùng không may mắPqn Vì kế hoạsch đWRAểWxB một phầKRPn tử nước mình trở thành vua của trườGtng sinh đKRPảRo, từ 10 năm trước, Racha và anh trai mình - Anachakra đURã bịs chính phủ nước nhà bắtt ép tham gia nhữfng cuộc huấCdn luyện vô cùng tàn khốc, không biết bao nhiêu thiếu niên đGtồng hành cùng hắRn đPã chết đWRAi vì lý tưởng của mấxihy quan chứRc lãnh đpGpạlo này.


Chương 11

12 Chương 11 Hổ lạkzc đawaồng bằInnng Dưới một vách đgkQá bên ngoài khu rừng… “ThầZZn tiễn, hôm nay mày chết chắrQc rồi”. Anachakra hoan hỉkz nói.


Chương 12

13 Chương 12 Takeshi và âm mưu của tiểrau nhân vật Ngày mà thực nghiệm đFảsjo mở ra, không ngờgV lạFi sớm hơn dự tính hai năm. Nhưng cũng không ảfeZnh hướng quá nhiều, bởi lẽ các nhân tuyểniUn đCrược chỉnsM đZMịGoZnh đInểiQv tham dự đxoGã đqsIược quyết đTịMVnh từ 10 năm trước rồi.


Chương 13

14 Chương 13 ThầNn tiễn và sự kiêu ngạocQo Lưng bịqmo cắVwim hai con hao nhọn, mũi đqmoao có lẽ đyqã chạhm đRTến phổi làm hắoVHn hít thở không thông, nhưng thầyQqn tiễn vẫn cắEn răng chịQftu đPhựng.


Chương 14

15 Chương 14 Sự thu hút của ánh sáng và đSối thoạii Ánh sáng chói mắJxxt và nguồn năng lượng mạghnh mẽ phát ra lúc ThầLJUn tiễn đbột phá thật sự làm kinh đzOộng nhiều ngườghi.


Chương 15

16 Chương 15 CảIm ngộ, đdột phá và khách không mờDui King tấLot nhiên là muốn đNHi xem nguồn sáng giống hệt của mình do ThầWFnn tiễn phát ra đEBNó. Chỉmu là nghĩe đbYkến cô gái ở trong nhà, hắfin rấkXOt nhanh gạfit cái suy nghĩizi này sang một bên.


Chương 16

17 Chương 16 NhữZtng ngườfcZi không phảsXfi là thí sinh Kháng thầYNn lịJFch năm thứF 32. Đã 22 năm qua đMFi kểWgJ từ ngày con ngườHbi cầJFm nhữFng vũ khí tối tân nhấXpt của mình - các robot khổng lồ cùng tuyên chiến với sự trở lạwOi của chúng thầpMIn.


Chương 17

18 Chương 17 Bấwt ngờL Xoẹt… Một cơn gió nhẹ nổi lên, mũi kiếm của cô gái mặc cung trang không biết từ lúc nào đSHã đWZKặt lên cổ Thầvwzn tiễn, chỉQJn là hai tay của cô ta vẫn buông thỏng, ống tay áo phiêu diêu bập bùng, nhìn có chút quỷ dịZwc.


Chương 18

19 Chương 18 Queens và cách lên đquảytqo TấuRyt cảky nhân viên của tập toàn IMI, cũng như các thành viên của trườtHng sinh đUảxfo đYuều biết, nhữCwng ngườErri ở trên tầkyng cao nhấyht của tòa cao ốc giữDUa đVảyho là lãnh đhạho tối cao nhấPNt của bọn họ, đEHqó là King và 3 vịPN Queen.


Chương 19

20 Chương 19 Ren và mục đMPích thật sự của thiên tài chiến Ji Jine đJjJột nhiên trợn mắnENt nhìn vào màn hình máy tính. Trên đSqó là hình ảnENnh do nhữnENng con ruồi máy còn sót lạOKvi gửi về, sau khi khói bụi tan đVesi hết, nhữdung camera cao cấdp của chính phủ Hàn quốc cũng bắut đmầdu hoạRit đOHlộng trở lạvPi, hoàn thành tốt nhữGUng công việc của mình.


Truyện cùng thể loại

Ngọc Tiên Duyên

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 100


Phù Thiên Ký

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 50


Thôn Thiên

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 751


Phong Ấn Tiên Tôn

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 50


Thiên Địa Quyết

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 264


Hỗn Nguyên Võ Tôn

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 677


Huyền Giới Chi Môn

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 300



Võ Đạo Đan Tôn

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 1340


Chân Linh Cửu Biến

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 1050