Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Quan Thuật Chương 3018: Môc Nguyêt Nhi Yêu Cươi.

Chương trước: Chương 2006: Lang Phá Thiên Phát Uy- Đo la chuyên cua tôi vơi Vân Hung. Hiên giơ âm mưu cua anh thưc hiên đươc rôi, co phai la đăc y không. Cuôi cung đem tai san cua nha ho Vân đên nui Thông Thiên rôi. Muc đich cua anh không phai la cai nay sao? Môc Nguyêt Nhi châm choc noi.

- Cô con co cam xuc không? Đây la quyêt đinh đâu tư cua Vân lao, đâu co lien quan tới tôi? Diêp Pham noi.

- Đưng tương răng moi ngươi đêu ngu dôt, Môc Nguyêt Nhi tôi hai măt không mu. Chuyên tôt bây giơ cung nhin thây ro rang.

Nêu không phai vi muôn tiên cua nha ho Vân đâu tư vao nui Thông Thiên, lam khu du lich, đê phat triên tâp đoan Hoanh Không, đê anh đươc thăng chưc.

Nêu không, anh đương đương la Chu tich tâp đoan Hoanh Không se phai ân nâp, buôn cươi, thât đung la buôn cươi.

không phai la vi mu quan cua anh sao. Cuôi cung moi viêc không phai vi danh lơi cua anh sao? Noi thi rât đương hoang đây, trên thưc tê thê nao?

Anh không phai la lưa thiên ha lây tiêng sao? Trươc măt tôi gia bô thanh cao, gia đao nghia, anh không xưng. Môc Nguyêt Nhi noi nhưng lơi nay giông như dao nho đâm vao trai tim Diêp Pham.

- Hư, cô nghi Diêp Pham tôi la ngươi mau lanh như vây sao? Chi cân hai ngươi cô co thê găp nhau, co đâu tư tiên hay không không sao ca.

Tôi Diêp Pham la Chu tich tâp đoan, phat triên tâp đoan la nhiêm vu va trach nhiêm cua Chu tich như tôi. Nhưng, Diêp Pham tôi cung la ngươi, không phai la đông vât mau lanh.

Không giông cô, noi thi dê nghe, hiêu cuôc đơi rôi. Cô xem cô hiêu sao? Ngay ca ban thân cung khoa kin tinh cam, sông trong thu hân, cô dưa vao cai gi noi minh hiêu ro cuôc đơi nay?

Hai măt cô đa mu rôi, con ơ đây noi khoac nhưng lơi nay. Thưc sư nghi răng tai tôi không phân biêt đươc thât gia sao? Diêp Pham cung hêt sưc châm choc phan kich.

- Noi như vây thi Diêp Pham anh cung không phai vi tiên cua nha ho Vân đung không? Môc Nguyêt Nhi đôt nhiên xoay ngươi nhin chăm chăm Diêp Pham.

- Đương nhiên không phai, Diêp Pham tôi la cai gi? Diêp Pham miêng vân kiên tri.

- Ha ha ha Môc Nguyêt Nhi cươi đên mưc ngât ngương.

- Nho giong môt chut, đưng lam gay eo thon cua cô. Diêp Pham nhin cô môt cai hư noi.

- Anh lăp lai lân nưa xem, anh vât va vi chung tôi không phai la vi tiên cua nh Vân sao? Môc Nguyêt Nhi cươi môt tiêng sau đo dưng lai nhin Diêp Pham chăm chu.

- Đương nhiên không phai, co trai tim cua tôi chưng. Diêp Pham cung ve măt đưng đăn.

- Vây đươc, tôi đi găp Vân Hung. Môc Nguyêt Nhi ra ve co tinh toan trong nhay măt rôi.

- Nghi thông suôt rôi sao? Diêp Pham hơi sưng sôt hoi.

- Nghi thông rôi. Môc Nguyêt Nhi gât gât đâu.

- Vây lên xe, chung ta lâp tưc đi, con kip găp măt lao Vân lân cuôi. Diêp Pham nhât thơi co chut kich đông, hăn thât sư la kich đông, cung không phai la kich đông gia.

Hai ngươi vôi vang đên bênh viên. Vân Hung nghe noi Môc Nguyêt Nhi nghi thông suôt rât kich đông, không ngơ gương chông kiên tri đưng ơ cưa phong bênh găp chau gai cua minh.

Nguyêt Nhi, chau co thê đên găp măt ông lân cuôi, ông ông rât vui Vân Hung giong run run.

- Ông nôi Tinh cam ma Môc Nguyêt Nhi kim nen bao lâu đên cuôi cung đa bôc phat, cô nhao vao lông ngưc Vân Hung khoc.

Nươc măt nươc mui lem nhem.

- Ông nôi, chau hi vong ông se khoe manh, Nguyêt Nhi co thê hâu ha ông. Nguyêt Nhi muôn cho ông trơ thanh ngươi ông nôi hanh phuc nhât trên đơi. Môc Nguyêt Nhi noi.

Hai ngươi noi chuyên môt hôi.

- Nguyêt Nhi, ông chuân bi đâu tư toan bô tam trăm triêu đô la My vao nui Thông Thiên cho chau, đôi tên Vân Hung lai noi.

- Ông nôi, khoan tiên nay co phai ông cho chau không? Môc Nguyêt Nhi không ngơ nghiêng ngươi nhin Diêp Pham môt cai.

- Đo la đương nhiên, măc du la đâu tư vao nui Thông Thiên nhưng ngươi quan ly hơp phap trong khoan tiên đâu tư vao khu du lich nay cung la chau. Vân Hung tinh thân tôt hơn nhiêu.

- Ông nôi, nêu khoan tiên nay la cua Nguyêt Nhi, co phai do chau lam chu không a? Môc Nguyêt Nhi đôt nhiên cươi ngot ngao, Diêp Pham đôt nhiên cam giac xâu xôc đên.

- Đo la đương nhiên, chau muôn lam gi cung đươc. Mang giây tơ đên đây, khoan tiên nay tư nay vê sau la cua chau gai Môc Nguyêt Nhi cua tôi. Vân Hung thoai mai cươi to.

Đôi măt ưng cua Diêp Pham quet xuông phat hiên tinh thân Vân Hung thât sư tôt hơn nhiêu. Theo thân khi nay ma noi, sông thêm nưa năm không thanh vân đê. Xem ra, tinh thân thât đung la tôt hơn ca thuôc.

Môc Nguyêt Nhi lâp tưc ky tên.

Sau khi đưa giây tơ cho luât sư, cô lai nhin Diêp Pham môt cai, cươi noi - Tông giam đôc, co phai anh nên vui cho chung tôi môt chut?

- Đo la đương nhiên, ông chau cô co thê găp nhau đây la chuyên ma tôi cam thây vui nhât. Phai chuc phuc cho ông chau cô rôi. Diêp Pham cươi noi.

- Tôt. Môc Nguyêt Nhi gât đâu đôt nhiên nghiêm măt noi

- Tôi quyêt đinh tam trăm triêu đô la nay không đâu tư vao khu du lich nui Thông Thiên.

- Nguyêt Nhi, viêc nay Vân Hung sưng sôt, hơi xâu hô nhin Diêp Pham.

- Ông nôi, khoan tiên nay hiên giơ la cua chau, Môc Nguyêt Nhi hư noi.

- Đung vây, đương nhiên la cua Nguyêt Nhi nha ta rôi. Chau quyêt đinh như thê nao la chuyên cua chau. Ông nôi hoan toan tôn trong quyên sư dung cua chau đôi vơi khoan tiên nay. Vân Hung măt cưng đơ, gât đâu noi. Tuy nhiên, anh măt nhin Diêp Pham to ve co lôi.

- Môc Nguyêt Nhi, Chu Tươc sơn trang ơ nui Thông Thiên, am Bach Vân cung ơ nui Thông Thiên, nui Thông Thiên mang theo giâc mơ cua cô.

Nêu như co thê lam cho nui Thông Thiên trơ nên cang xinh đep, lai co thê kiêm tiên, hai viêc tôt nay sao cô không lam?

Huông chi, cô vân muôn thưc hiên giâc mơ cua ba minh. Nui Thông Thiên co thê trơ nên đep hơn, đây chăng phai la biên giâc mơ cua ba cô thanh hiên thưc sao? Diêp Pham hoi.

- Đo la viêc cua tôi, không liên quan đên Tông giam đôc. Tôi thich đem khoan tiên nay gưi vao ngân hang, du la thanh giây muc nat, giây lôn anh cung xen vao co phai không? Môc Nguyêt Nhi noi.

Con me no, cô gai nay thât ngoan cô. Diêp Pham trong long tưc giân măng nhưng bên ngoai gât đâu noi - Đo la đương nhiên, đây la quyên cua Môc Nguyêt Nhi. Ông chau cô đa lam lanh rôi, công ty con co viêc tôi xin phep.

- Đi thong tha nhe Tông giam đôc, tôi muôn noi chuyên vơi ông nôi, không tiên rôi. Môc Nguyêt Nhi dai giong noi, Vân Hung sưng sôt, cung nhin ra môt chut đâu môi.

Hinh như chau gai va vi Tông giam đôc nay co chut gi đo mâu thuân vây. Vưa rôi Môc Nguyêt Nhi ro rang la đang giân lây.

- Nguyêt Nhi, Tông giam đôc Diêp cung giup nha chung ta không it chuyên. Nêu không thê đâu tư tam trăm triêu, co thê rut ra hai trăm triêu gop vôn vơi ho cung đươc.

Chung ta chiêm môt it cô phân. Chu Tươc sơn trang ơ nui Thông Thiên không phai Tông giam đôc con cho nh Vân chung ta sao?

Nha ho Vân chung ta nơ Tông giam đôc môt ân tinh lơn. Đâu tư môt chut cung co thê nê tinh nay. Hơn nưa, như Tông giam đôc đa noi, nui Thông Thiên đep lên, cung la mong muôn thât sư cua ba nôi con.

Ông nôi cung quyêt đinh đăt mô minh ơ nui Thông Thiên, mô ba nôi con ơ đâu? Nêu chung ta đươc đăt cung nhau thi tôt. Vân Hung khuyên nhu.

- Mô không co viêc gi, hơn nưa, ông nôi hiên giơ sưc khoe tôt như vây tam thơi không cân suy nghi đên vân đê mô phân. Con tiên đâu tư chau thây không cân, chau xem hăn như thê nao. Chau se lam hăn tưc chêt, tưc chêt đô nguy quân tư nay, môt long chi nghi đên mu quan trên đâu. Mmm luc nay như môt cô gai, giân dôi Vân Hung nghe cung muôn bât cươi.

- Đươc, viêc nay ông nôi không dai dong nưa. Vân Hung cung không dam khuyên nhu, chi sơ choc chau gai giân. Vưa mơi lam lanh, không dê dang gi.

- Sao vây đươc, như vây không phai qua câu rut van sao? Bao Nghi vưa nghe tưc giân noi.

- Ôi, Diêp Pham tôi giơ xem như thây đươc thê nao la "quy nư", kp ngơ bi cô trêu đua.

Con me no, thât đung la lât thuyên trong khe. Luc trươc nêu sơm biêt cô gai nay như thê, noi thê nao bô cung không tac hơp hai ông chau ho.

Buôn cươi, tac hơp hai ngươi ho chung ta tôn thât thê tham va nghiêm trong rôi. Không co đâu tư cua nha ho Vân, đi đâu tim ra ngươi đâu tư khoan tiên lơn như vây.

Đung la quy nư, thât đung la phai đê phong phu nư, đăc biêt la nhưng cô gai xinh đep, cang phai đê phong.

- Tôi cam giac h cô cô y lam cho anh tưc giân. Anh Diệp, co phai anh đa đăc tôi vơi nang không?

Anh măt Bao Nghi co chut la đây.

- Câu đưng co nghi lung tung, hai chung tôi la trong sang đây. Diêp Pham trưng măt nhin anh ta môt cai hư noi.

- Đương nhiên, đương nhiên, du noi thê nao anh Diêp cung không cung môt ni cô như thê co phai không? Như vây cung qua la không tôt? Diêp Pham la ngươi như thê nao? Bao Nghi vôi vang vuôt mông ngưa.

- Nhin qua cung không giông ni cô, câu không thây la Môc Nguyêt Nhi toc dai bông bênh sao? Co le la không đi tu. Diêp Pham noi.

- Ôi, cư như vây đê môt phu ba chay thât đang tiêc. Bao Nghi quay sang noi.

- Không co viêc gi, chung ta se tim "ông chu" khac la đươc. Tôi không tin không co Môc Nguyêt Nhi trai đât nay không quay. Đên luc đo nêu cô muôn đâu tư chung ta con không cho cô cơ hôi. Đên luc đo chung ta se kiêu. Hơn nưa, khiên Chu Tươc sơn trang không con hinh dang. Diêp Pham noi.

- Đung vây, đung vây, Diêp Pham la ngươi như thê nao co phai không? Bao Nghi tiêp tuc thuc ngưa.

- Ha ha, câu hiên giơ thanh ngươi ninh bơ rôi. Diêp Pham nghiêng ngươi nhin anh ta môt cai.

Ngay 1 thang 6 năm 2006, cung la sinh nhât lân thư 29 cua Diêp Pham.

Tuy nhiên, Diêp Pham bân căn ban quên ca sinh nhât cua minh.

Ba giơ sang, Diêp Pham bi chuông điên thoai đanh thưc. Vưa nhâc may - Ông xachuc sinh nhât vui ve hanh phuc!

- Ô, la Viên Viên, la em sao, thât la em sao?

- Đung, ông xa em tinh rôi, ông xa, ông xa

- Ba xa, ba xa

- Anh vân chưa vê căp sinh đôi cua chung ta co thê săp ra rôi.

- Ôi, không đươc, anh lâp tưc vê gâp. Viên Viên, em hay chiu đưng, chiu đưng, nhât đinh phai chơ anh vê mơi sinh con. Đây la thư đâu tiên cua Diêp Pham tôi.

- Em chơ anh

- Bao Nghi, sao câu vân chưa dây, mau tơi đưa tôi đên tinh thanh.

- Co viêc gi thê anh Diêp, khuya khoat thê nay kêu cai gi?

- Vợ tôi sinh rôi, câu noi co vôi không, nhanh lên, tôi phai nhanh đi vê.

- Ô, đươc rôi, đươc rôi, tôi lâp tưc lai xe đên. Nưa đêm không thê keo canh bao, thât la.

Loading...
Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 20Bà Xã Nghịch Ngợm

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 11


Ngây Ngô Đợi Chờ

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 24


Xác Ai Trong Ngày Cưới

Thể loại: Truyện Ma, Trinh thám

Số chương: 14