Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Quan Thuật Chương 3028: Đông Chi Cung Khai Ha Theo Doi.

Chương trước: Chương 2006: Lang Phá Thiên Phát Uy- Ư, tên kia la Đê Đưc, nghe noi chinh la con chau cua "Y Huyêt Tiên". Năm đo ngươi đưng thư hai trong mươi đai cao thu Phi Linh Đang Tuyêt Nha đêu đat đên canh giơi Tiên Thiên Đai Viên Man rôi.

Y Huyêt Tiên xêp hang thư bôn hăn công lưc cung không kem. Tuy nhiên, chi cân không phai Y Huyêt Tiên tư minh ra tay, tôi con không sơ.

Tôi tin tương, gia tôc Y Huyêt Tiên cung không co nhiêu kha năng như vây, ban tiên thiên cương nhân. Diêp Pham rât la tư tin.

- Meo co lôi cua meo, cho co lôi cua cho. Chung ta co thê thanh, vi sao ngươi khac không thê thanh? Thê gian nay cung không chi co môt minh Diêp Pham câu.

Hơn nưa, vo công cua câu gia tăng đa sô đêu dưa vao may măn ma co đươc. Diêp Pham, ngan van lân cung đưng khinh đich.

Vi du như Hải lang Da Đương cua nươc My ngươi ta chi la môt cô gai, nghe noi tuôi tac cung không sai khac câu, ngươi ta không phai la ban tiên thiên trươc câu sao?

Con co Nam Vân Thiên Mi, nhiêu nhât la lơn hơn câu hai tuôi, ngươi ta năm kia đa la ban tiên thiên.

Cho nên, hê la gia tôc co năng lưc, con chau cua ho thương thương co thê co môt hai ngươi kiêt xuât co thê bôi dương.

Co cao thu Tiên thiên tương trơ, trong gia tôc co môt ban Tiên thiên la chuyên co thê.

Bơi vi cao thu Tiên thiên co rât nhiêu bi thuât co thê dung. Đôi vơi chung ta tuyêt đôi la không thê nhưng trong tay ho liên dê dang hơn nhiêu rôi. Phi Đông noi.

- Tôi biêt rôi, hơn nưa, ban Tiên thiên như tôi vân co thê lây đươc Hông Phân Thiên Yêu. Cho nên, cơ sơ con không vưng chăc, cân phai tăng cương tâp luyên mơi đươc. Phai lam cho canh giơi thât sư ôn đinh ơ ban Tiên Thiên mơi đươc. Diêp Pham gât đâu noi.

- Đung rôi, Hông Phân Thiên Yêu rôt cuôc la cai gi? Phi Đông không ngơ cung hêt sưc to mo.

- Ha ha, tuy noi phai Lao Sơn co quy đinh không đươc phep truyên ra ngoai. Nhưng, tôi se noi cho ông, Hông Phân Thiên Yêu chi la môt cô gai hai mươi tuôi đa đươc bôi dương trong bung me tôi. Diêp Pham cươi noi.

- Cô gai, lam sao co thê thê? Phi Đông lâp tưc bam vao banh xe đưng lên, co chut lo lăng nhin Diêp Pham.

- Thât sư la môt cô gai Diêp Pham đem chuyên Phân hông thiên yêu kê qua môt lân.

- Y trơi, thât đungla y trơi như thê. Không thê tương tương đươc Hông Phân Thiên Yêu chi giông vơi môt cô gai cua Hơp Hoan Tông.

Chăng qua trinh tư cao hơn môt ti, bôi dương kho khăn thêm nhiêu thôi. Co le ngươi con gai nay cung rât kho bôi dương.

Nêu không, sư môn bôi dương nhiêu Hông Phân Thiên Yêu ra, thi phai Lao Sơn chăng phai la nhiêu đê tư kiêt xuât rôi sao? Phi Đông cam than noi.

- Tôi cung nghi thê, bon ho 20 năm mơi co thê ra môt ngươi, co le la hoan canh điêu kiên han chê. Đây la trơi cho Phai Lao Sơn môt bi phap tôi nhât đinh cung phai câp cho ho môt han chê. Nêu không, thiên ha nay chăng phai bi phai Lao Sơn chiêm hêt sao? Diêp Pham cươi noi.

- Ha ha ha, noi cung đung. Vo quyt day co mong tay nhon, môt vât sinh chăc chăn co vât khăc chê sinh. Đây la ông trơi an bai.

- Thât ra, cac đai môn phai đêu co bi phap cua minh đê hô trơ cac đê tư kiêt xuât nâng công lưc không theo cach thông thương.

Nêu không, đêu tưng bươc tăng lên, thi cao thu cua cac phai đêu la ông gia hêt. Tai sao co đê tư thiên tai. Phi Đông cươi noi.

- Ư, đây cung la môt phương phap luyên công. Phai Lao Sơn chi dung âm dương kêt hơp đê ly giai, đo cung hơp vơi le tư nhiên. Co môn phai dung phương phap thâu công đê luyên đê tư, đây la dung sưc manh đê cương chê rôi. Không cao minh băng phương phap cua phai Lao Sơn. Tuy nhiên, bon ho trưc tiêp hơn. Diêp Pham noi.

- Tinh hinh tâp đoan cua cac câu hiên giơ thê nao. Diêp Pham, luyên công không thê ngưng, nhưng công viêc không thê bo, hai bên đêu phai quan tâm. Đây đêu la viêc vi nươc vi dân.

Hơn nưa, tôi biêt, câu la ngươi co trach nhiêm. Nhân dân va đât nươc quan trong trong long câu.

Đây cung la chuyên ma môt can bô nên lam. Không yêu nươc thương dân lam quan chi vi kiêm lơi cho minh la can bô không tôt.

Câu không thê lam can bô thâp kem như vây, đương nhiên, yêu nươc yêu dân cung phai quan tâm đên minh, công tư tron ven đôi đương la tôt nhât. Phi Đông sau đo noi.

- Không tôi, mây thang mơ đâu liên khăc phuc kho khăn. Chăng qua con co môt chut vân đê nho không giai quyêt tôt.

Diêp Pham noi.

- Cai vân đê gi nho, noi nghe môt chut, du sao cung la trong luc ranh rôi. Phi Đông cươi noi - Hai chung ta rât kho co cơ hôi tâm sư vơi nhau, ma tôi vưa luc đang ranh rôi.

- Chinh la viêc khai thac, phat triên khu du lich nui Thông Thiên Diêp Pham đem mâu thuân cua Môc Nguyêt Nhi noi ra.

- Môc Nguyêt Nhi đây la đang tưc giân vơi câu rôi. Phi Đông noi.

- Tưc giân vơi tôi cai gi, tôi cung không co quan hê gi vơi tôi. Diêp Pham lăc đâu noi, thăng nay ky thât trong long co chut chôt da.

- Thât sao? Phi Đông anh măt quai di nghiêng ngươi nhin Diêp Pham môt cai.

- Ha ha Diêp Pham cươi khan hai tiêng.

- Tôi nghi,. Môc Nguyêt Nhi tuy noi đang giân lây vơi câu. Nhưng, noi môt cach chinh xac, cô đa tha thư cho Vân Hung.

Câu nghi xem, nêu Môc Nguyêt Nhi la con chau duy nhât cua Vân hung, Môc Nguyêt Nhi đương nhiên không muôn thây ông ây cư như vây ma chêt.

Co thê sông lâu môt ngay cung co thê nôi tiêp duyên phân ông chau. Môc Nguyêt Nhi không phai ngươi coi trong đông tiên, cô thât ra rât năng tinh. Cô gai như thê rât kho co đươc đây. Phi Đông noi.

- Tôi cung nghi đên, Tuy nhiên, chung ta chi co điêu vo công cao môt chut, cung không thê luyên đươc Cưu chuyên Kim Đan lam cho ngươi ta trương tho. Thuât luyên đan thơi xưa, ôi me no tât ca đêu la dôi gat ngươi khac. Diêp Pham noi.

- Ha ha, theo tinh hinh cua Vân Hung ma câu đa noi, chi co điêu cơ thê yêu, tinh khi không đu, hơn nưa do đau buôn gây nên.

Hiên giơ Môc Nguyêt Nhi đa biêt ông ây, tin tương Vân Hung nguyên vong muôn sông cao hơn môt chut. Nêu như co thê tim đươc đô như nhân sâm mây trăm năm tuôi. Qua phôi chê, nhât đinh se kich hoat cơ thê gia nua cua Vân Hung.

Do đo lam cho ông ây co thê sông thêm hai ba năm. Phi Đông cươi noi.

- Sâm mây trăm năm tuôi, tim ơ đâu? Hiên nay, không cân noi mây trăm năm, du la mây chuc năm cung không thê thây trên thi trương. Ngâu nhiên găp co le gia cung trên trơi. Quan trong la năm, ngươi hiên giơ không chơ đươc rôi. Diêp Pham noi.

- Câu đo, cua quy trươc măt không biêt lơi dung. Phi Đông cươi thân bi.

- Cua quy gi? Diêp Pham hưng thu, Môc Nguyêt Nhi không chiu đâu tư thât đung la khiên hăn đau đâu.

- Phât Liên chinh la bảo bối, măc du la chưa trương thanh nhưng mây hôm trươc tôi xơi đât cho Phât Liên phat hiên, ơ gôc cua Phât liên không ngơ cung co ba cai gi đo dai ra.

Chi nho cơ năm tay, mau luc. Luc đo tôi nghe nghe, phat hiên môt vât đăc dinh dương, vôn muôn căt môt miêng đem đi xet nghiêm, chi sơ lam bi thương Phât Liên nên thôi.

Tuy nhiên, tôi đai khai cung co thê đanh gia đươc. Phât Liên nay lơn lên không phai ba cai năm đâm nay.

Hăn la khac vơi qua trên cua Phât Liên nhưng kêt qua lai giông nhau đên ky diêu. Không chưng hiêu qua tôt hơn. Phi Đông cươi noi

- Hơn nưa, Phât Liên nay la phât chi liên, không co bât ky đôc tô nao.

Du noi thê nao cung không thê nao cung không thê ra môt loai qua đươc. Hơn nưa, Diêp Pham, câu la nưa ngươi đôc.

Xem thư xem co phat hiên gi không?

-Nêu qua thưc co hiêu qua, hơn nưa tôi dung nôi tưc xoa bop, giup Vân Hung mây lân, khiên ông ây sông thêm hai ba năm la co thê lam đươc.. Du sao tôi đa bi mât kiêm tra, cơ thê Vân Hung cung không đên mưc đen can dâu tăt. Diêp Pham gât đâu., tât nhiên la đi xem qua kia rôi.

Hăn cân thân đao ra môt qua, phat hiên nhin giông cai cu mau tim. Ngưi ngưi, Diêp Pham cam giac nôi khi đôc không co phan ưng, chưng to qua nay không co đôc.

Đương nhiên, Diêp Pham cung không dam khinh thương. Du minh đôc công rât cao, nhưng trên thê giơi đôc tô đâu chi co thê, co nhưng đôc tôt không mau không mui, không vi, căn ban không thê nhin thây.

Bơi vây, Diêp Pham căt môt it dăn Đương Thanh đưa đên tông bô Tô đăc nhiêm A. Hai giơ sau co kêt qua xet nghiêm.

Đương Thanh ve măt vui mưng cươi noi - Anh Diêp, thư nay thât la đô tôt. Theo cac chuyên gia cua Tô Khoa Hoc Năng lương, vât nay thuôc vao vât đai bô.

Hơn nưa, hăn la thiên nhiên tao ra, co thê so sanh vơi nhân sâm hang trăm năm tuôi.

Nêu như co thê thi lam thêm nhiên, dung cho viêc bôi dương dinh dương cho cao thu trong tô se co hiêu qua trong viêc nâng cao công lưc.

-Lam ra nhiêu, câu gianh lây a, tôi cung vô tinh co đươc môt, chi như năm tay. Diêp Pham tưc giân hư noi.

Qua nhiên, Đương Thanh đang noi chuyên thi Cung khai Ha goi điên thoai đên, bao Diêp Pham lâp tưc đên tông bô, co le liên quan đên qua phât nay rôi.

Diêp Pham không co cach nao đanh buôn bưc đên tông bô. Phat hiên Tương quân Kê Viên đa ơ đây. Qua nhiên Cung khai Ha đâu tiên la hoi đên qua Phât nay, Diêp Pham đương nhiên thay đôi đi môt it.

- Noi nghiêm tuc vơi câu câu lai noi dôi?

Cung khai Ha chăng dê bi lưa.

- Thưc sư la như vây, tôi sao dam lưa dôi lanh đao? Diêp Pham kêu lên.

- Kêu gi, câu không dam lưa gat lanh đao thi ai dam. Trong tô chi co câu co can đam nay, nhưng đông chi khac thi không.

Đây la bơi vi câu co tiên lê tư trươc. Nêu co đươc vât gi tôt, câu chăc chăn giâu đi môt chut, sau đo thưa mơi lây ra cho tô.

Đưng cho la tôi không biêt tinh cua câu câu không co cach nao mơi đê dư ra môt it cho tô.

Chu yêu la, thư lân nay cua câu rât hưu dung. Hơn nưa, trong tô quyêt đinh lân nay lây ra thư tôt dung cho ba nhân viên đi hoang đao lân nay.

Ba nhân viên nay do câu đưng đâu đây. Nêu đôi viên xay ra điêu gi, tôi va câu đêu không chiu trach nhiêm nôi. Cung khai Ha noi - Đung rôi, câu đên Lao Sơn co lây đươc phân hông thiên yêu không?

- Viêc nay ông cung biêt, nhât đinh la lao Ly noi. Diêp Pham hư môt tiêng.

- Măc kê tin tưc ơ đâu đên, trong tô cung la vi tôt cho câu co phai không? Cung khai Ha noi.

- Biêt rôi, trong tô cung la vi tôt cho tôi. Yêu câu tôi đem thư tôt nay ra cung vi tôt cho tôi. Diêp Pham tôi cam giac thanh thit Đương Tăng cho tô đăc nhiêm A rôi. Diêp Pham tưc giân hư noi.

- Ha ha, co thê lam Đương Tăng cung không tê, It nhât co ngươi thich. Cung khai Ha không ngơ cươi.

Loading...
Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?


Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 196Duy Quân

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ

Số chương: 40


Quý Ngài Định Kiến

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 38