Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Quan Thuật Chương 3020: Nơi Dừng Chân Của Lao Sơn Phái.

Chương trước: Chương 2006: Lang Phá Thiên Phát UyTuy nhiên, buôi tôi Cung Khai Ha goi riêng Diêp Pham ra, Phi Đông cung đa ơ đo.

- Diêp Pham, chuyên hoang đao co phiên toai. Cung Khai Ha ve măt sâu lo noi.

- Sao lai thê? Diêp Pham sưng sôt hoi.

- Bon ho đa tiên vao trong hang thanh công, bên trong rât phưc tap. Đông thơi con co ngươi khac cung tiên vao.

Lăng mô đa biên thanh chiên tranh du kich. Mây ngươi cung vao trong tân công lân nhau. Ma lăng mô qua thân bi, khiên ngươi ta không thê đoan ra.

Ngươi cua ho cung không khac chung ta mây, bên trong giông như chuôt không đâu, hiên giơ cung không ra đươc.

Chung tôi trên măt đât đa mât liên hê vơi tương quân Phi Thanh Sơn. Cung Khai Ha noi.

- Tinh hinh như thê đa keo dai bao lâu? Diêp Pham hoi.

- Ba ngay rôi, trên ngươi ho đô ăn mang theo nhiêu nhât duy tri nưa thang. Tôi lo bon ho lac đương hoăc la bi ngươi khac tiên vao tân công bi thương. Cung Khai Ha noi

- Tuy nhiên, hiên giơ câu đang trong tinh hinh nay, chung tôi cung muôn câu goi câu đi môt chuyên. Câu phai an ủi Viên Viên tôt, chung tôi đa săp xêp Xa Nhât Đao xuât phat.

- Chi sơ đông chi Xa Nhât Đao đi cung chăng co tac dung gi, nêu noi vê quen thuôc thi Diêp Pham vân quen thuôc hoang đao nhât rôi, đo la nơi câu phat hiên đây. Phi Đông noi.

- Tôi đi môt chuyên. Diêp Pham ngâm nghi môt chut ha quyêt đinh, bơi vi Phi Thanh Sơn sông chêt không ro, Diêp Pham cung không an tâm.

- Câu cân phai nghi cho ky, chuyên đi nay co le se không vê đươc. Viên Viên, con ca đưa con mơi sinh cua câu nưa, ôi

Cung Khai Ha ve măt thân trong.

- Không sao đâu, co bô vơ tôi ơ nha rôi. Diêp Pham tôi không thê vê chi trach sô mang như vây. Diêp Pham vô cung qua quyêt.

- Tôt lăm, câu cân nhưng gi, thanh viên nhưng ai do chinh câu quyêt đinh.

Tôi nghi không riêng gi Tô đăc nhiêm A chung ta ma ho cung không khac gi. Bơi vi nhưng ngươi đên đo, chi phat hiên đi xuông ma không phat hiên đi lên.

Co le tât ca moi ngươi vao đo đêu đang rơi vao canh khôn khô bên trong rôi. Cung Khai Ha gât đâu noi.

- Diêp Pham, trươc đi câu đi tôt nhât đi Lao Sơn môt chuyên, đem phân hông yêu yêu vê co le công lưc se tiên thêm đươc môt chut. Công lưc cao mang sông hi vong cang lơn hơn môt chut. Phi Đông noi.

- Vây đươc, tôi đên Lao Sơn môt chuyên. Tuy nhiên, phân hông yêu yêu rôt cuôc la thư gi, Phi lao thât không biêt sao? Diêp Pham hoi.

- Tôi thât sư không biêt, biêt rôi thi đa noi cho câu rôi. Ngoc ưng nay cua câu chinh la giây thông hanh đê vao Lao Sơn, cung không nên quên mang theo. Phi Đông dăn.

- Hiêu rôi.

Diêp Pham noi.

Nghi ngơi thât tôt môt buôi tôi, vui mưng môt buôi tôi, sang hôm sau Diêp Pham đi thăng đên Lao Sơn.

Lao Sơn ơ phia đông thanh phô Thanh Đao, tư xưa đa đươc goi la Lao Sơn, lao đông nui, ngao nui sach sư đêu giai thich cach noi không giông nhau.

No la day nui thuôc ban đao Sơn Đông, ngon nui cao nhât cua Lao Sơn tên la Ngon nui không lô, lai goi la "Lao đinh", co đô cao 1132,7 m so vơi mưc nươc biên, la đương bơ biên cao nhât ca nươc. Đươc goi la "Đê nhât nui" trên biên.

No đưng vưng ơ Hoang Hải, cao lơn hung vi. Dân đia phương co câu cô ngư: Du nui Thai Sơn cao không băng Đông Hai.

Trươc đây ơ đây co rât nhiêu giao phai. Đên đơi Minh co thêm Long Môn phai, khiên tông sô giao phai đat đên con sô 10. Quanh khu Lao Sơn la đia ban hưng thinh cua cac giao phai.

Tơi giưa đơi nha Thanh, đao giao đa xây rât nhiêu miêu, trong "Cưu Cung bat quan thât thâp nhi am" co noi.

Ma Lao Sơn phai nơi Tô đăc nhiêm A dưng chân tư liêu cung không phai ơ trong cung ma vong qua sau nui

Lân trươc Ly Khiêu Phong nhân lênh đên Lao Sơn trưng tâp đôi viên, luc ây con bi đao trương lưa dôi la phai quyên tăng mươi triêu cho phai Lao Sơn duy tu sưa chưa cung điên.

Cuôi cung đa đên Ngu hoang cung.

Tên goi rât vang dôi, nhưng trên thưc tê cung không phai co chuyên như vây. Cung điên nay thât sư cô xưa, hơn nưa cung cưc ky binh thương. Nhin không ra cung điên.

Cung không biêt đươc đao trương Ngưu Ly lây mươi triêu cua Ly Khiêu Phong duy tu nơi nao, nhin qua như la không dung ơ đây.

- Thi chu tơi dâng hương sao? Nhin thây Diêp Pham đưng ơ trươc tâm biên Ngu hoang cung, môt tiêu đao si quet rac đên hoi, kha lê phep.

- Ha ha, tôi muôn găp đao trương Ngưu Ly.

Diêp Pham than nhiên cươi noi, tăng mây trăm đông vao đô quyên tăng cua chu.

- Thi chu quen đao trương sao? Đao si sưng sôt hoi.

- không biêt. Diêp Pham lăc đâu.

- Không biêt. Đai si thiêu chut nưa bi Diêp Pham lam cho bi ngât rôi, ngơ ngac nhin Diêp Pham.

- Ha ha, lân trươc chung tôi quyên tăng mươi triêu cho cac câu sưa chưa miêu mao. Hiên giơ ơ đơn vi cư tôi đên xem kêt qua duy tu. Bơi vi chuyên nay la đao trương Ngưu Ly phu trach cho nên, tôi chi co thê tim ông ta thôi. Diêp Pham cươi noi.

- Vây thi chu chơ, tôi goi điên thoai cho đao trương Ngưu. Tiêu đao si lây điên thoai di đông ra băt đâu goi.

Không lâu, tư bên trong binh tinh bươc ra môt ngươi, cung không măc đao bao, ma ao ngăn tay, quân thê thao.

Ngư Ly la Phi Đông sư điêt, vê ly thuyêt it nhât cung phai bay tam mươi tuôi. Tuy nhiên, Ngưu Ly so vơi Phi Đông kem mây chuc tuôi, cho nên, đao trương Ngưu vân chưa đên năm mươi tuôi.

- La câu?

Ngưu Ly nhin Diêp Pham hoi.

- Cư goi tôi la Diêp Pham la đươc, tôi thay măt tương quân Ly Khiêu Phong đên thăm anh môt chut xem viêc duy tu bao dương cua cac anh. Đây la thư lao Ly tư viêt, con co giây chưng nhân. Diêp Pham lây ra giây chưng nhân.

- Ai nha, ngai qua, ngai qua! Viêc nay vôn chung tôi duy tu xong rôi phai bao cao lanh đao cua câu môt chut.

Tuy nhiên, vi săp tơi bân nhiêu viêc, bân nên quên mât. Diêp tiên sinh mơi vao điên trươc uông tra. Ngưu Ly ngay lâp tưc cươi, dương như Diêp Pham chinh la banh trai thơm ngon.

Thăng nay thât đung la nhiêt tinh qua đô. Diêp lao đao hiêu đươc, ngươi nay co le con muôn lưa dôi hăn. Tư trong tui lây ra chân kim bac trăng.

- Ha ha, tôi thây miêu cua cac anh vân như vy. Lao Ly cho mươi triêu, chăng le rơi mât vô dung. Diêp Pham đưa măt nhin nhin cô y hoi.

- Noi chi vây, lao Diêp, anh không hiêu đươc. Mươi triêu nay tuy noi la con sô rât lơn.

Nhưng, miêu chung tôi không lô như thê, moi thư đêu rât cân tiên. Vi du như, mua đinh đông lư hương đa mât cua chung tôi mây trăm nghin.

Con co mai ngoi, vi Ngu hoang cung cua chung tôi la di tich, không thê thay đôi.

Cho nên, du đa sưa chưa qua nhưng nhin qua vân rât cô. Thât ra văn hoa cua Trung Quôc chung ta tinh thâm, du khach đên đây cung xem mai ngoi nay.

Nên thay mơi con kho hơn duy tu, công sưc nhiêu, tiên cung cân nhiêu hơn. Mươi triêu trên tưc tê chi la môt bong bong nươc.

Đai tu lân trươc chung tôi dung tông công năm mươi triêu bây giơ con nơ chuyên gia, đôi xây dưng hơn ba mươi triêu.

Lanh đao Diêp, co thê trơ vê noi vơi lao Ly môt chut, giai quyêt cho môt chut. Ngưu Ly băt đâu lưa dôi.

- Ha ha, tôi thây phong nay, đai diên hinh như đêu chưa tưng co dâu vêt duy tu. Lao Ly noi nêu đên bây giơ con chưa khơi công se thu hôi khoan tiên kia.

Diêp Pham băt đâu phan lai.

- Ai noi chưa tưng duy tu, câu không biêt, nhưng cac du khach tưng đên trươc kia đêu biêt.

Chung ta cung la lân đai tu lơn đâu tiên. Câu nhin mai ngoi nay, co phai không giông vơi bên kia, câu cân thân nhin xem, chăc chăn không giông vơi.

Tuy noi cung môt loai nhưng, bên nay tuy băt chươc rât giông ngoi cô nhưng vân co chut khac nhau phai không lanh đao Diêp. Ngưu Ly noi.

- Ư, tuy nhiên, tôi thây co chut la. Phai Lao Sơn cua cac anh la phai lơn hang ngan năm sao tiêu điêu như thê?

Vôn lao ly noi đêu phai Lao Sơn rât phôn vinh con suy nghi câp thêm mây trăm nghin cho cac anh đây.

Tuy nhiên, hiên tai xem ra viêc nay không cân thiêt rôi. Cung không con nhiêu ngươi, cung không thê sưa xong đê nuôi chuôt co phai không? Diêp Pham cươi noi.

- Ai noi không co vao? Ngươi chung tôi đưa vao cung đông, Tuy nhiên hiên giơ đa xuông nui đi hoa duyên. phai Lao Sơn chung tôi la phai lơn ngan năm, măc du hiên giơ cung co đươc mây trăm ngươi. Không tin, đê câu đi xem môt chut, it nhât co chưng môt trăm ngươi đây, Ngưu Ly vôi vang noi, chi sơ thân tai không hai long.

- Ha ha, trương lao Ngưu, anh biêt vât nay không?

Diêp Pham cươi tum tim lây ngoc ưng cua Phi Đông ra.

- Câu cai nay,,,? Ngưu Ly sưng sôt nhin chăm chăm miêng ngoc trong tay Diêp Pham.

- Tôi la sư điêt cua Phi Đông, ông ây bao tôi câm cai nay đên tham gia canh tranh phân hông yêu yêu. Diêp Pham noi.

- Ngai qua, vưa rôi? Ngưu Ly noi.

- không viêc gi, vưa rôi tôi đua vơi cac anh môt chut thôi. Đương nhiên, nêu qua thât miêu cân duy tu tôi co thê quyên tăng mươi triêu.

Diêp Pham trươc tiên nem viên keo boc đương.

- Nhiêu vây ngai qua, Tuy nhiên, miêu thât sư đung la cân sưa chưa. Ngưu Ly thât đung la ke dôi tra, giơ tay ra noi - Sư đê mơi đi theo tôi.

- Ơ đây hăn la chi co phai Lao Sơn ơ gân công thanh, nơi dưng chân cua môn phai thât sư la không phai ơ đây? Diêp Pham cươi đi theo Ngưu Ly ra sau.

- Ha ha, sư ba đa noi qua vơi câu rôi, tôi cung không noi dôi câu. Nơi dưng chân cua sư môn thât sư không ơ đây ma ơ sươn đôi phia dươi. Ngưu Ly cươi noi.

Dân Diêp Pham đi ra phia ngoai, nưa tiêng sau đên sươn nui giưa ngon nui cao nhât.

Diêp Pham phat hiên, dươi đo la nui sâu, hinh như không co đương đi. Hơn nưa phia dươi rât râm rap, căn ban la không nhin thây gi.

- Ha ha, sư đê co thê phat hiên chut gi sao? Ngưu Ly co ve đăc chi, nhin Diêp Pham cươi noi.

- Nêu tôi đoan không sai, cac anh dung dây trươt xuông tư trên nay đúng không?

Dây lam rât tinh xao, ky thât nhin ngoai la dây, thât ra chinh la sơi dây công nghê cao hoăc thep tinh co phai không.

Nêu không, đôi khi rât kho co thê chiu đưng lưc cua mây thâm chi mươi mây ngươi trươt co phai không? Diêp Pham chi vao đông dây lô ra phia sươn nui cươi.

Loading...
Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Chiếc vương miện Ptolemy

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 7


Đế Hậu Khuynh Thành

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Số chương: 32


Dọa Vương Gia

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10


Đặc Biệt Đích Ngươi

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 14


Thiên Sứ Tử Thần

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 32